Voor innerlijke kracht


Diensten


Specialisatie Hoogsensitiviteit

Bougainville verleent de volgende diensten aan haar klanten:

      psychologische consulten
      loopbaanbegeleiding en reïntegratie
      intuïtie coaching
      workshops hoogsensitiviteit

Voor al deze diensten geldt dat hoogsensitiviteit de specialisatie is van de praktijk.

De keuze van de specialisatie en diensten is gebaseerd op eigen levenservaring (hoogsensitiviteit) en verworven deskundigheid als psycholoog, loopbaanadviseur en intuïtie coach.
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende invalshoeken van de praktijk en de verschillende mogelijkheden om iets nieuws en iets ingrijpends in het leven met elkaar te verbinden tot een helend geheel en nieuwe kracht.Psychologiepraktijk

De psychologische consulten zijn geschikt voor ieder die zich herkent in de missie, specialisatie en werkwijze van de praktijk en hier meer over wil weten. Vooral (hoog)gevoelige mensen - al dan niet hoogbegaafd - hebben baat bij de consulten. De consulten bestaan uit gesprekken, intuïtie oefeningen (ter bevordering van de hoogsensitiviteit) en het verwerken van ingrijpende ervaringen met behulp van EMDR (Eye Movement Desensitisation).

Ik zie veelal mensen die naast psychische klachten zoals bijvoorbeeld burn-out, overspannenheid, oververmoeidheid en posttraumatische stressklachten ook werkgerelateerde problemen in het leven ervaren, bijvoorbeeld ontslag, onzekerheid op het werk, verandering van werkkring en ontevredenheid met de huidige situatie.
Ook ontmoet ik mensen die zich angstig en depressief voelen en problemen ervaren in hun intieme relaties. Bij relatieproblemen worden individuele consulten afgewisseld met relatiegesprekken met beide partners.


Hoogsensitief

De kern van de mensen die ik ontmoet voor een psychologisch consult is hoogsensitief, bevindt zich op een kruispunt van wegen en voelt zich alleen en onbegrepen. Een serie van vijf tot tien gesprekken geeft meer helderheid en innerlijke kracht. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (bijvoorbeeld bij het verwerken van ingrijpende ervaringen) zijn meerdere sessies nodig. Deze worden veelal vergoed door de zorgverzekeraar, de werkgever of de uitkerende instantie.

naar bovenLoopbaanbegeleiding en reïntegratie

Psychische klachten en hoogsensitiviteit

Loopbaanbegeleiding en reïntegratie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Altijd wordt uitgegaan van de innerlijke drijfveren van mensen en is het doel het verhelderen van een nieuw toekomstperspectief. Mensen vatten moed om iets nieuws aan te gaan in hun werkende leven en maken de balans op van eerdere werkervaringen om te komen tot nieuwe keuzes. Bougainville begeleid vooral mensen die naast werkgerelateerde vragen extra ondersteuning nodig hebben in verband met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld burn-out, overspannenheid, oververmoeidheid en posttraumatische stressklachten. Meerwaarde van Bougainville is dat deze klachten in het perspectief van de (hoog)gevoeligheid worden gezien, waardoor mensen nieuwe mogelijkheden ontdekken om hun leven opnieuw vorm te geven.

De begeleiding kan plaatsvinden op initiatief van iemand die zelf verandering wenst in zijn of haar loopbaan of vanuit de werkgever of uitkerende instantie. Vergoedingsmogelijkheden worden altijd nader onderzocht, ook als iemand zich zelf tot Bougainville wendt met een loopbaanvraag. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de open en creatieve werkwijze van Bougainville, waardoor mensen ruimte ervaren voor iets nieuws en zaken meer helder worden. Mijn kracht ligt in het begeleiden van mensen naar iets nieuws en het coachen naar zelfstandigheid. Hoogsensitieve mensen zijn ook hier opnieuw welkom voor begeleiding op maat.

naar bovenIntuïtie coaching

Intuïtie coaching is de specialisatie van Bougainville, waarbij hoogsensitiviteit centraal staat. Deze loopt als een rode draad door alle diensten van de praktijk. Intuïtie coaching wordt zowel ingezet bij de psychologische consulten als bij de loopbaanbegeleiding en reïntegratie. Onder intuïtie coaching versta ik het luisteren naar je eigen wensen en verlangens, het accepteren van je eigen kwetsbaarheden, het helen van pijnlijke ervaringen in je leven en het (her)ontdekken van wie je werkelijk bent. Zachtheid en kwetsbaarheid zetten zich dan om in kracht en nieuwe energie om je leven te leiden volgens eigen inzichten en motieven.


Intuïtie en hoogsensitiviteit

Mijn inspiratie voor intuïtie coaching is er altijd geweest en is meer duidelijk naar voren gekomen door het lezen van 'Een nieuwe werkelijkheid' van Carolina Bont. Ik herken in haar boek het kind dat ik was, de dromen die ik heb en de tomeloze fantasie die ik altijd heb gehad. Inmiddels volg ik zelf de opleiding Effectieve Intuïtie aan Carolina Bont's Centrum voor Effectieve Intuïtie. Ik ervaar hier zoveel liefde en kracht die ik graag doorgeef aan anderen in mijn werkwijze en in de manier waarop ik aansluit bij mensen. Vooral (hoog)sensitieve mensen voelen zich hierdoor aangesproken en herkennen zich in de liefdevolle aandacht die zij ontvangen.

naar bovenWorkshops Hoogsensitiviteit

De workshops Hoogsensitiviteit zijn geschikt voor ieder die zich herkent in de kleuren, de tekst en de beelden van Bougainville, Praktijk voor Intuïtie & Coaching. In de workshops ontdek je meer over je (hoog)gevoeligheid en leer je te luisteren naar haar rijkdom. Intuïtie oefeningen worden afgewisseld met het uitwisselen van ervaringen.


Hoogsensitiviteit en Intuïtie

De workshops staan open voor mensen die voor het eerst in contact komen met Bougainville, als een soort van kennismaking, en voor mensen die al bekend zijn met Bougainville en in de begeleiding merken dat zij extra aandacht willen geven aan het op speelse wijze verkennen van hun hoogsensitiviteit en intuïtie. Er zijn zowel beginners workshops als workshops voor gevorderden met meer verdiepende oefeningen. De workshops kunnen afzonderlijk of in een serie worden gevolgd. Mensen ervaren meer rust, kracht en plezier in hun leven na het volgen van de workshops. Vragen worden meer helder en de toekomst biedt meer houvast.

De oefeningen in de workshops zijn eveneens geïnspireerd op het gedachtegoed van Carolina Bont en sluiten aan bij de missie en werkwijze van Bougainville. Er is ook aandacht voor focussing en geleide fantasie, waarbij de deelnemers opnieuw in contact komen met hun eigen creativiteit en helend vermogen. De workshops staan open voor volwassenen en kinderen.


Kinderen en hoogsensitiviteit

Voor kinderen zijn er eigen workshops ontwikkeld, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De workshops kunnen afzonderlijk of in een serie worden gevolgd en kunnen worden afgewisseld met individuele sessies met ouder en kind.

Workshops voor Kinderen

Kinderen zijn vaak van nature zo (hoog)sensitief dat zij niet goed weten hoe zij hier mee om moeten gaan en dit geldt ook voor hun ouders. Ouders zijn zich soms (nog) onvoldoende bewust van de hoogsensitiviteit van hun kinderen en vaak ook van de eigen hoogsensitiviteit. Door hoogsensitieve kinderen de juiste aandacht te geven en te luisteren naar wat zij ervaren, voelen en beleven komt er ruimte vrij voor een creatieve manier van jezelf zijn, waardoor zij beter om kunnen gaan met de prikkels en wensen vanuit de omgeving. Met andere kinderen intuïtie oefeningen doen is een speelse manier om uiting te geven aan gevoeligheden en kwetsbaarheden die voor een kind bedreigend kunnen zijn. Door de emoties die vrij komen op creatieve wijze te uiten, bijvoorbeeld door tekenen, komt er energie vrij voor iets nieuws. Met behulp van de intuïtie oefeningen leren kinderen hun creativiteit en verbeeldingskracht ook inzetten in andere situaties in hun leven, wat versterkend werkt bij bijvoorbeeld angst, onzekerheid en depressie. De workshops dragen op deze wijze bij aan het natuurlijk herstellend vermogen van kinderen. De ouders worden hier zo veel mogelijk bij betrokken.


Individuele sessies voor Kinderen

In de individuele sessies voor kinderen is er voldoende ruimte om dieper in te gaan op specifieke vragen en problemen waar het kind en/of de ouders tegenaan lopen. Aan de hand van een bepaald thema of vraagstelling wordt het kind uitgenodigd om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve technieken. Door af te stemmen op een grotere werkelijkheid dan de eigen vertrouwde omgeving wordt de fantasie van het kind gestimuleerd om eigen nieuwe hulpbronnen aan te boren die de vraag of het probleem in een ander perspectief plaatsen. Kinderen ervaren hierdoor meer licht en rust. Dit komt de relatie tussen ouder en kind ten goede en zorgt voor meer ontspanning in het leven. Er is ook ruimte voor het kind om ingrijpende ervaringen te delen en te verwerken. De individuele sessies voor kinderen kunnen zowel met als zonder ouder plaatsvinden.

naar boven